شروع از
$280.00 USD
ماهانه
$100.00 هزینه تنظیم
Intel Xeon Quad Core 2.5 GHz
2.5 GHz
4 cores
8 GB ECC RAM
2 x 146 GB SAS
10Mbit Unmetered
شروع از
$430.00 USD
ماهانه
$200.00 هزینه تنظیم
2x Intel Xeon E5-2640 2.5 GHz
2.5 GHz
12 cores
32GB ECC RAM
2x1TB SATA HDD
10Mbit Unmetered
شروع از
$650.00 USD
ماهانه
$300.00 هزینه تنظیم
2x Intel Xeon E5-2670 2.6 GHz
2.6 GHz
16 cores
64GB ECC RAM
2x1TB SATA HDD
10Mbit Unmetered